Salgs- og leveringsbetingelser

Særlige betingelser

Nedenstående særlige betingelser, som er utarbeidet av Kalk- og Teglverksforeningen av 1893, gjelder som supplement til ”Almindelige betingelser forarbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, AB 92”. AB 92 er gjeldende i det omfanget hvor det ikke er foregått en fravikelse i nedenstående særlige betingelser. I AB 92 skal “byggherren” forstås som kjøperen og “entreprenøren” som selgeren, jf. AB 92 § 1, stk. 2. AB 92, §§ 6, 7, 12, 19, 22, stk. 2 og stk. 3, 28, 29, 36, stk. 3, 37, 38 og 39 gjelder ikke.

 

1. Leveransen

 1. Med mindre annet er avtalt, skjer levering på byggeplassen. Ved leveringen overgår risikoen for skader til kjøperen.
 2. Leveringsstedet skal være tilgjengelig på kjørefast vei.
 3. Kjøperen er ansvarlig for eventuelle skader på vei og fortau ved levering på anvist eller forutsatt kjørevei og for at leveransen kan mottas.
 4. Kjøperen skal straks etter mottak kontrollere at leveransen svarer til det bestilte og ikke har synlige mangler. Eventuelle reklamasjoner over slike forhold og over eventuelle mangler som konstateres ved utpakking skal foretas snarest og senest innen steinene mures opp/legges opp eller mørtelen brukes.

 

2. Betaling

 1. Med mindre det er avtalt en fast pris, betales den prisen som er gjeldende på leveringsdagen. Det tas forbehold for å foreta prisendringer hvis disse kan henføres til stigende energipriser – eller andre forhold som ligger utenfor leverandørens kontroll

 

3. Tidsfristforlengelse og forsinkelse

 1. Selger har rett til tidsfristforlengelse i tilfelle feilbrenninger, driftsforstyrrelser og lignende tilfeller samt øvrige situasjoner som omtales i AB 92, §§ 24 og 26.
 2. Forsinkelse hvor det ikke er rett til tidsfristforlengelse er ansvarspådragende for selger. Ansvaret kan ikke, med mindre annet er avtalt, overstige en bot som gjøres opp som 0,2 % av den avtalte kjøpesummen for det forsinkede partiet pr. arbeidsdag, dog minst kr. 2 000,- pr. arbeidsdag. Det samlede beløpet kan dog ikke overstige 7,5 % av den avtalte kjøpesummen for det forsinkede partiet.
 3. Dersom en forsinkelse skyldes kjøperens forhold hvor det ikke er rett til tidsfristforlengelse, har selgeren rett til erstatning eller godtgjøring etter reglene i AB 92, § 27.
 4. Dersom det er avtalt suksessiv levering, skal kjøperen gi skriftlig avkall på levering med minst 3-5 dagers varsel.

 

4. Mangler ved leveransen

 1. Selgeren kan ikke gjøres ansvarlig for skader som er forårsaket av tilsidesetting av selgerens anvisninger samt de til enhver tid gjeldende alminnelige normene og anvisningene for opplegging av tegltak, murverkskonstruksjoner og mørtel. Selgeren kan heller ikke gjøres ansvarlig for skader som er forårsaket av svik ved kjøperens mottakskontroll, jfr., pkt. 1.4.
 2. Murstein og tegltakstein fremstilles av naturmaterialer, og det er derfor uunngåelig at det kan være fargenyanser. Slike berettiger ikke kjøperen til å fremsette krav. Det anbefales at det ved bruk blandes takstein og murstein fra flere paller.
 3. På tross av en svært omhyggelig lessing, transport og avlessing, er en viss skade av stein uunngåelig. Man rådes til å beregne et ekstra kvantum på ca. 5 %.
 4. For selgerens mangelansvar gjelder AB 92, § 10, stk. 4, hvor selgeren er ansvarlig i 5 år fra avleveringen av arbeidet, dog maksimalt 6 år fra leveringen til lager.
 5. I tilfelle av eventuelle følgeskader gjelder AB 92, § 35, stk. 1. Selgeren hefter ikke for driftstap, avansetap eller annet indirekte tap, jfr. AB 92, § 35, stk. 2.

 

5. Ansvar for tingskade, forvoldt av materialet (produktansvar)

 1. I ingen tilfeller er selgeren ansvarlig for driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap.

 

6. Tvister

 1. I tilfelle av tvister mellom partene gjelder AB 92, §§ 45-47. Eventuelle tvister mellom partene avgjøres av Voldgiftsretten for bygge- og anleggsvirksomhet, og disse avgjørelsene er endelige.

 

Øvrige betingelser

 • Eventuelle skader på murverk som er overflatebehandlet er selgeren uvedkommende dersom følgende retningslinjer ikke er overholdt:
 • Overflatebehandlingen må ikke iverksettes før byggefukten er ute av murverket.
 • Utvendig må det kun brukes frostfaste fasadestein, og ved spesielt utsatt murverk skal det brukes bløtstrøkne fasadestein.
 • Selgeren er også uten ansvar dersom produsenten av materialet til overflatebehandling ikke via prøvningsrapport fra Teknologisk Institut, Murverkscentret, 8000 Århus, innen materialet brukes kan dokumentere at materialets vanndamp-diffusjonsmotstand ikke medfører risiko for at det skaller.
 • All muring bør foregå slik at behovet for syrevasking unngås eller reduseres mest mulig. Noen typer stein kan ikke syrevaskes. Vi henviser til veiledninger på www.randerstegl.no
 • For å unngå misfarginger og frostskader, skal murverk dekkes til slik at det ikke tar opp vann.
 • Hagetegl/belegningsklinker. Ved bruk av ugresshemmende fugesand og steinmel er det viktig å følge instruksjonen fra sandleverandøren.
 • Dersom den anførte leveringstiden overskrides med mer enn én måned, og annen avtale ikke foreligger, betraktes ordren som annullert.
 • Vingetegl og falstakstein skal legges opp på undertak, ved falstakstein legges møne og grater alltid mørtelfrie og i henhold til TEGL 36, november 2005 - Opplegging av tegltak.
 • Højslev Tegl leveres på DS-merkede EUR-paller. Kun disse tas i retur.
 • Højslev Tegl forbeholder seg retten til å sørge for utkjøring av takstein.
 • Henting aksepteres kun ved forut-gående avtale ved partier under 2.000 stk.
 • Under transport kan det forekomme at en takstein sliper av litt av brannhuden/overflatebehandlingen på den bakenforliggende taksteinen. Dette kan se ut som en mindre flekk, men er uten betydning for taksteinens kvalitet og er derfor ikke reklamasjonsberettiget.
 • Ved ferdsel på tegltak bør det legges ut en stige eller monteres stigetrinn.
 • Krakeleringer kan forekomme på alle glaserte og engoberte produkter.
 • Ordrer på spesialfremstilte produkter er bindende for kjøper.
 • For øvrige varer gjelder det at selger forbeholder seg retten til å debitere et avbestillingsgebyr på 5 % av den pågjeldende ordrens verdi. De 5 % tjener til delvis dekning av omkostninger i forbindelse med ordreopptak, registrering osv.
 • Ved eventuell returnering av uskadede varer av eget fabrikat krediteres fakturaprisen ÷ 35 % og ÷ eventuell returkjøring.
 • Fremmede varer, bekledningstegl, overliggere, teglbjelker og foredlede takstein (dvs. glasserte, engoberte og blådempede takstein) samt brutte paller tas ikke i retur.
 • For forspente teglbjelker og -overliggere gjelder det at det ved endringer eller avbestillinger av inn-gåtte avtaler faktureres gebyr for utført arbeid og påløpte omkostninger.
 • Som en konsekvens av den nye foreldelsesloven som trådte i kraft 01.01.2008, leveres samtlige leveranser etter denne datoen med 10 års leverandøransvar for skjulte feil og mangler ved leveransen

 

Betalingsbetingelser

Løpende måned + 8 dager netto.
Ved senere betaling debiteres renter.

Bygg huset rett første gangen

Det koster litt mer å bygge et fullmurt hus, men det er på alle måter en smart investering som lønner seg. Innervegger i murstein er med på å regulere temperaturen i boligen gjennom å akkumulere varme og kulde. 

Les mer