LEGGING AV TEGL OG KLINKER


FOR Å SIKRE ET FLOTT OG HOLDBART BELEGG ER DET VIKTIG AT FORARBEIDET ER KORREKT UTFØRT I FORHOLD TIL DEN BELASTNING AREALET VIL BLI UTSATT FOR.

Underlaget skal være stabilt og jevnt - og det skal samtidig virke som drenering for regnvann. Hvis underlaget ikke leder bort vannet vil belegningen ofte være fuktig, og det kan oppstå ujevnheter i form av setninger og fordypninger/hulrom.

I de følgende avsnittene finnes tips og veiledning for arbeidet med å opprette belegninger, samt mye annet med hagetegl og belegningsklinker.


UNDERLAG FOR HAGETEGL OG BELEGNINGSKLINKER

Før utgraving merkes arealet med spyd og snor som angir den ferdige belegningsflaten. Belegningens overflate bør ligge litt over omgivende plener eller bed.
For å få stabile kanter bør underlaget være ca. 25 cm bredere enn den ferdige belegningen.

Jorden fjernes i en dybde som er tilpasset etter den samlede tykkelsen på bærelaget, avrettingslaget og belegningen - imidlertid bør all mold fjernes ned til fast bunn. Bunnen komprimeres med trommel eller platevibrator, med lett fall fra midten og ut mot sidene.

Avretningslag: 3-4 cm sand
Bærelag: 15-20 cm stabilgrus
Bunnsikringslag: Eventuelt 15 cm grus

Til innkjørsler og veier med middels tung trafikk:
Bruk belegningsklinker.

 

Bærelag
Til bærelaget brukes ikke-leirholdig stabilgrus med grov kornstørrelse ettersom laget både skal bære belegningen og fungere som drenering.
Laget skal ha ensartet tykkelse, og komprimeres fra kanten og inn mot midten med vibrator slik at det er jevnt og 3-4 cm under belegningssteinenes underside.

 

Avrettingslag
Avrettingsgrus/sand med kornstørrelse 1-8 mm fordeles jevnt i et lag på 3-5 cm, og avrettes ved hjelp av en helt plant avrettingsplate.
Avrettingsplaten styres med avrettingsskinner i form av kraftige rør eller planker som legges helt plant på begge sider av arealet i den ferdige høyden ÷ belegningens tykkelse, men + ca. 1 cm til komprimering.

Avretningslag: 3-4 cm sand
Bærelag: 10-12 cm stabilgrus

 

Til terrasser og arealer med lett trafikk, som f.eks. inngangsareal til carport:
Benytt belegningsklinker eller hagetegl.

 

Fiberduk
Det kan eventuelt legges fiberduk mellom bærelag og avrettingslag, eller under bærelaget for å stabilisere underlaget.

Fiberduken må IKKE legges mellom avrettingslag og belegning ettersom denne plasseringen vil få belegningen til å ligge løst.
Plassering av fiberduk mellom avrettingslag og belegning forhindrer imidlertid ikke vekst av ugress mellom belegningssteinene ettersom det som regel gror i sandfugene.

Forbruk
Stabilgrus og avrettingssand/grus minsker med 15-20 % ved komprimeringen. Husk å ta høyde for dette ved bestilling.

Avretningslag: 5-10 cm sand
Bærelag: ikke nødvendig, men 10 cm stabilgrus gir stabilitet og drenering

 

Til hage- og gangstier:
Bruk hagetegl eller belegningsklinker.

 

LEGGING AV HAGETEGL OG BELEGNINGSKLINKER

Før legningen kontrolleres det komprimerte avrettingslaget en ekstra gang med avrettingsplaten.

Legging
Belegningsklinker og hagetegl legges med 2-5 mm fuge i det valgte leggemønsteret, med et fall på ca. 1 cm pr. meter.

Spenn ut et snøre ut for å holde høyde og retning på belegningssteinene. Det må ikke brukes hammer eller broleggerjomfru på belegningsklinker og hagetegl.

Til slutt strøs et tynt lag tørr strandsand eller finkornet kvartssand ut. Sanden feies ned i fugene og belegningen vibreres med en platevibrator med gummisåle.
Deretter feies sanden ned i fugene igjen og vibreres inntil fugene er helt fylte og steinene låst fast.

Kanter
Kantene på belegningen sikres mot utgliding med faststampet jord. Kantene kan også sikres med belegningsklinker eller hagetegl satt på høykant. Eller det kan plasseres en skjult kant av trykkimpregnerte planker som kun når halvveis opp på belegningssteinene.

Lægning af havetegl

Her er kanten av gangveien sikret med hagetegl på høykant, og komprimert avrettingslag under jordoverflaten.