BEREGNING AV MURSTEINSFORBRUK


PRISEN FOR FASADENS MURSTEIN UTGJØR SOM REGEL KUN MELLOM 1,5 OG 3 % AV DE SAMLEDE BYGGEKOSTNADENE. UANSETT OM MAN VELGER EN AV DE BILLIGSTE MURSTEINENE ELLER EN AV DE DYRESTE, SÅ BLIR UTGIFTENE TIL MURER, MØRTEL, STILLAS M.M. DE SAMME.

 

FORBRUK PR. M2

En murstein er 228 mm lang, 108 mm bred, 54 mm høy og fugene som regel 12 mm brede.
Forbruket er 63 stk. pr. m2 fasade, men for å ta høyde for spill ved tilpasning og håndtering så anbefales det å regne med 66 stk pr. m2.

UTREGNING AV FASADENS AREAL

Høyden og lengden på husets alle fasadevegger multipliseres med hverandre, og arealene for dører og vinduer trekkes fra summen.
Er det en frittstående mur i helstein (228 mm bredde) beregnes arealet for begge sidene.
Murte gavltrekanter beregnes ved å multiplisere gavlhøyden (GH) med murverkets bredde (B) og dele summen med 2.

OMREGNING AV KVADRATMETER FASADE TIL ANTALL MURSTEINER

Der samlet fasadeareal i m2 fratrukket dører og vinduer ganges med 66 stk.

Beregning er murstensforbrug
Beregning av mursteinsforbruk
Fasadeareal for hus med murte gavltrekanter
Høyde x lengde for fasade A
+ høyde x lengde for fasade B
+ bredde x fasadehøyde for gavl A
+ gavlhøyde x bredde for gavltrekant A : 2
+ gavlhøyde x bredde for gavltrekant B : 2
÷ areal for dører og vinduer
= fasadens m2