DGNB.

Tegl og DGNB


I Danmark er DGNB den mest utbredte sertifiseringsmetoden når det gjelder dokumentasjon av bærekraftige bygg. Imidlertid finnes det en rekke internasjonale standarder som bygger på lignende prinsipper. I Danmark tar vi utgangspunkt i DGNB, og nedenfor kan du lese mer om de forskjellige kriteriene som opptrer i ordningen og hvor produktene fra Randers Tegl kan inngå som en viktig del av et bærekraftig bygg.

Systemet er basert på poeng som man oppnår løpende i prosjektet. Antallet poeng man kan få ved å benytte teglprodukter, varierer fra prosjekt til prosjekt, og det er mange faktorer som påvirker hverandre og som må tas med i betraktningen. Vi yter gjerne rådgivning om den mest optimale bruken av produktene våre, og vi er behjelpelige med dokumentasjon og veiledning gjennom hele prosessen.

Nedenfor har vi beskrevet noen av områdene der tegl har en positiv påvirkning i forhold til poenggivningen i DGNB.

Prosess


Tegl er et svært holdbart materiale og krever veldig begrenset vedlikeholdelse ved korrekt bruk. Tegl er et ufarlig byggemateriale, og ved korrekt sortering av restproduktet kan dette på nytt inngå i produksjonen av murstein. Paller som brukes, fungerer utelukkende som retur-pallesystem. Murstein gir sunne og passe tette bygninger og inneholder ikke organisk materiale som kan forårsake muggsoppangrep.

PRO 1.5 Veiledning om vedlikehold og bruk av bygningen

PRO 2.1 Byggeplass/Byggevareprosess

PRO 2.2 Dokumentasjon av kvaliteten på utførelsen

Miljø


Randers Tegl har siden 2018 hatt miljødeklarasjon, også kalt EPD, på mange utvalgte produkter, og innenfor nærmeste fremtid vil vi ha EPD på alle produktene våre. Man kan med fordel innregne disse i de tidlige LCA-studiene, hermed unngår man å måtte øke generiske verdier med 30 %.

Bemerk at murverk ikke utleder eller består av miljøskadelige stoffer og kan med fordel benyttes inne og ute uten miljørisiko. Tegl gir også maks poeng ved gjennomtenkt tilbakestilling der leirefelt reetableres til dyrkbar jord etter utvinning. Når det benyttes tegltak, kan man samle regnvann til forskjellige formål, og ved bruk av belegningstegl får man redusert avløpskoeffisient.

Tegloverflater egner seg til vekster og etablering av levesteder for forskjellige dyrearter, især hvis dette er en del av prosjekteringen.

ENV 1.1 Livssyklusvurdering – Miljøpåvirkning

ENV 1.2 Miljørisikoer relatert til byggevarer

ENV 1.3 Miljøvennlig tilbakestilling av materialer

ENV 2.2 Drikkevannforbruk og utledning av spillvann

ENV 2.4 Biodiversitet på matrikkel

 

Totaløkonomi (LCC)


Med tegl som materiale oppnås, især ved beregning av drift, lave kostnader som samlet sett gir en god totaløkonomi for prosjektet. Det er forholdsvis enkelt å fastlegge nødvendige data for økonomiske beregninger i en tidlig fase av prosjektet.

Det er lett å foreta mindre endringer på vegger utført i tegl, både i bærende og ikke-bærende murverk, og med omtanke i prosjekteringsfasen kan fordypninger, dører og vindushull forberedes til senere bruk. Teglmaterialer har lang funksjonell levetid – takstein mer enn 70 år og murstein og belegningsklinker mer enn 150 år.

Ved solavskjerming av teglelementer oppnås enestående driftsegenskaper. Tegl har som innvendig materiale eminente egenskaper når det gjelder termisk komfort.

ECO 1.1 Totaløkonomi

ECO 2.1 Fleksibilitet og tilpasningsevne

ECO 2.2 Robusthet

Det sosiale aspektet


Innvendige vegger av tegl akkumulerer overskuddsvarme og hindrer temperaturforskjeller, vegger av tegl avgir ingen lukt eller farlige stoffer. Løsninger med tegl gir fantastisk utseende og enestående akustikkløsninger. Solavskjerming i tegl bidrar til visuell komfort, og murstein har lav refleksjonsgrad. Det er mulig å benytte tegl til funksjonelt design.

Det er mulig, ved å benytte mursteinens forskjellige egenskaper i struktur og farge, å designe løsninger der denne sammensetningen virker som hjelp for forskjellige handikap. Tegl har i tidens løp gitt kunstnere mulighet for å skape forskjellige kunstneriske uttrykk. Det er mulig å «bygge» funksjonelle bygningskomponenter som også kan benyttes til opphold, for eksempel trapper og vinduskarmer.

SOC 1.1 Termisk komfort

SOC 1.2 Innendørs luftkvalitet

SOC 1.3 Akustikk og støykomfort

SOC 1.4 Visuell komfort

SOC 1.6 Kvalitet på utearealer

SOC 2.1 Universelt design

SOC 3.2 Bygningsintegrert kunst

SOC 3.3 Plandisponering

 

Teknikk


Byggematerialet tegl inneholder ikke PVC og avgir derfor ikke giftig røykgass ved eventuell brann. Bygninger oppført i murverk kan sammen med andre materialer oppnå høye u-verdier, og kuldebro kan unngås ved oppmerksomhet i designfasen, en muret bygning med fylte mørtelfuger er en tett bygning.

Ved bruk av teglmurer som bakmur og skillevegger oppnås varmeakkumulering.

Murstein, takstein og belegningsklinker er alle materialer med fantastiske gjenbruksmuligheter, og med omhyggelig nedtaking kan man forvente nesten 100 % gjenbruk. Det anbefales å bruke binder og mørteltyper som kan fjernes lett.

Det finnes i øyeblikket miljødeklarasjoner for utvalgte typer murstein. I nærmeste fremtid vil alle produktene fra Randers Tegl ha EPD, disse vil løpende bli oppdatert i takt med produksjonsoptimering og overgang til grønne energikilder.

TEC 1.1 Brannsikring og sikkerhet

TEC 1.3 Klimaskjermens kvalitet

TEC 1.4 Tekniske systemers tilpasningsevne

TEC 1.6 Nedtaking og gjenbruk

TEC 1.8 Miljødeklarasjoner (EPD)